Bep BrensEnglish text available > scroll down

Bep Brens
Voorzitter Het Baken


Geboortejaar       : 1939
Geboorteplaats : Amsterdam

In het Porem van Mokum omdat : ze als drijvende kracht achter Het Baken het stadsdeel overtuigde dat dit ontmoetingscentrum voor ouderen in Tuindorp Nieuwendam moet blijven bestaan 

Bep is de vraagbaak en het luisterend oor voor ouderen uit de buurt.


I
“Alleenstaande ouderen zijn echt een vergeten groep, ook in onze buurt. Daarom verzorgen we voor hen in Het Baken drie keer per week een gezonde, warme maaltijd. Ze komen hier voor een praatje, maar ook als ze vragen hebben. Het Baken is als een huiskamer waar onze gasten vitaminen èn aandacht krijgen. Ik voel het aan als hen iets dwars zit, daar heb ik een antenne voor. Ze zitten met allerlei problemen en sommigen hebben kind nog kraai. We hebben heel goede contacten me de buurtregisseur. Die eet zo nu en dan zelfs mee. Ouderen zijn vaak slachtoffer van inbraak, de buurtregisseur vertelt dan wat je kunt doen om jezelf te beveiligen. Zelf hebben we helaas ook metalen strips voor de ramen moeten aanbrengen na een inbraak. Vreselijk, wij zitten achter de tralies en de daders lopen vrij rond.” 

II
“In 2011 kregen we bericht dat Het Baken moest sluiten. Vanwege bezuinigingen wilde het stadsdeel onze subsidie schrappen. Ik heb toen spreektijd aangevraagd bij de commissievergadering. Doodeng om te doen, maar we moesten wel, we stonden met de rug tegen de muur. Ik had ook een heleboel handtekeningen uit de buurt verzameld, tijdens de jaarlijkse Wielerronde op het Purmerplein. Daardoor wist ik dat de buurt achter me stond. Toen ik klaar was met mijn verhaal bleef het doodstil. Ik kreeg het Spaans benauwd; hebben ze wel gehoord wat ik heb gezegd, vroeg ik me af. Maar dat hadden ze en het heeft geholpen: maart 2013 werd bekend dat we konden blijven. We zijn nu een zelfstandige stichting. De subsidie is minder dan vroeger, maar Ymere helpt door de huur te halveren. De prijzen zijn een klein beetje omhoog gegaan en we organiseren vaker een bingo of klaverjasmiddag. Alle beetjes helpen.”

III
“Het Baken is in 1985 opgericht door de huurdersvereniging; Cathrien Velthuisen was de motor achter dit initiatief. Vanaf de oprichting in 1985 draait alles hier op vrijwilligers.  De woningen in Tuindorp Nieuwendam werden gerenoveerd, maar de bewoners kregen geen wisselwoning. Ze zaten zonder gas, licht en water waardoor koken onmogelijk was. In Het Baken konden ouderen uit de buurt even op adem komen met een kopje koffie of thee. Het zat eerst in een keet, later kregen ze deze voormalige winkelwoning met een grote, aangebouwde keuken. Toen is de eettafel opgezet. Ook nadat die renovatieperiode voorbij was, bleef Het Baken bestaan. En nog steeds verzorgen we hier drie keer per week met een groep vrijwilligers een warme maaltijd voor alleenstaande ouderen uit de buurt. We koken wat ze gewend zijn om te eten, vooral stamppotten zijn populair. 
Op maandag eten we met een groep ouderen bij het Altra College. Daar kunnen jongeren met het project De Eetplaneet werkervaring opdoen; wij zijn hun proefkonijnen. Maar er ontstaat ook over en weer meer begrip tussen ouderen en jongeren.”

IV
“Ik kom zelf ook uit Amsterdam-Noord, ben geboren aan de Grasweg. In de oorlog is ons huis gebombardeerd en toen zijn we in de Jordaan terechtgekomen, in het huis van mijn grootvader. Ik leerde mijn man kennen toen ik zeventien was. Ik weet nog dat hij mij meenam naar een vechtfilm met indianen en cowboys. Nadat we getrouwd waren, hebben we nog jaren moeten wachten op een eigen woning. Pas in 1975 kregen we die, in de Groetstraat in Nieuwendam. Sindsdien ben ik nooit meer weggegaan uit Amsterdam-Noord. Nu woon ik in een seniorenwoning aan de Loenermark.”


Voorgedragen door : Joke van Geel
Beeldhouwer             : Antoinette Otten
Sponsor                      : Stadsdeel Noord; Coby van Berkum, wethouder 
Interview : Christine van Eerd
Foto                             : Koos Baaij
Bep Brens
Chairperson of community centre for the elderly Het Baken


Year of birth :  1939
Place of birth : Amsterdam

Taking part in the Face of Amsterdam because: She is the driving force behind community centre Het Baken, who convinced the district council that the meeting place for the elderly in Nieuwendam Garden City should be continued 

She is a listening ear and source of information for the elderly in the neighbourhood.

I
“Single elderly people are a group that has been forgotten, the same goes for our neighbourhood too. That is why we prepare hot and healthy meals three times a week in Het Baken. They come here to find someone to chat with, but they also come to ask questions. Het Baken is like a living room where we give our guests vitamins as well as attention. I can feel when there is something wrong, I seem to have a special antenna for it. They have all kinds of problems and some don’t have any family to turn to. We have a good relationship with the community policeman. He even comes here to eat sometimes. The elderly are often the victims of break-ins, the community policeman tells them what they can do to protect themselves. We have even had to fix metal strips to the windows after a break-in. It’s awful, we are behind bars while the culprits are on the loose.” 

II
“In 2011, we heard that Het Baken had to close. The district council wanted to stop our subsidy because of the cuts. I asked to speak at a committee meeting. I was scared stiff, but we had to do something, we had no choice. I had collected lots of signatures in the neighbourhood, during the annual bike race around the Purmer Square. Because of that I knew the neighbourhood was behind me. When I finished telling my story, it was dead quiet. I felt flustered; had they heard what I said, I wondered. But they had heard me and it helped: In March 2013 they announced that we could stay. Now we are an independent foundation. Our subsidy is lower than it used to be, but housing association Ymere helped by cutting the rent by half. Prices have gone up a little, so we organise more bingo and card playing evenings. Everything helps.”

III
“Het Baken was set up in 1985 by the tenants’ society; Cathrien Velthuisen was the driving force behind the initiative. It’s been run by volunteers since then.  The houses in Nieuwendam Garden City were being renovated, but the residents were not given any alternative accommodation. They had no gas, water or light, which made it impossible to cook. The elderly were able to have a cup of coffee in Het Baken and take a breather. At first, there was only a shipping container, later we were given an old shop with a large kitchen built in the extension. That is when the dining table began. After the renovation, Het Baken carried on. And we still provide hot meals three times a week with a group of volunteers for single elderly people in the neighbourhood. We cook things they are used to eating, mashed potato ‘stampot’ is very popular. 
On Mondays, we take a group of elderly people to eat at the Altra College. Here, young people can get experience in the project De Eetplaneet (Eatplanet); we are their guinea pigs. But it also creates more understanding between the young and the old.”

IV
“I come from North Amsterdam myself, I was born on the Grasweg. Our house was bombed in the war and we moved to the Jordaan west of the city centre, to my grandfather’s house. I met my husband when I was 17 years old. I remember he took me to a cowboy and Indian film. After we got married we had to wait for years before we had our own house. It was 1975 before we found a house in the Groetstraat in Nieuwendam. Since then I have never left North Amsterdam. Now I live in an old person’s flat in the Loenermark.”

Proposed by : Joke van Geel
Sculptor         : Antoinette Otten
Sponsor : Stadsdeel Noord; Coby van Berkum, wethouder
Interview : Christine van Eerd
Vertaling        : Nicola Chadwick
foto                  : Koos Baaij