Gert Jan van den Bergh

English text available > scoll down

Gert Jan van den Bergh

Advocaat


Geboortejaar  : 1962
Geboorteplaats : Nijmegen


In Porem van Mokum omdat : hij zich met grote liefde inzet voor het culturele leven in en om Amsterdam 

Is een sociaal liberaal met een fatsoenlijk grote mond.

I
“Amsterdam voelt voor mij als een verliefdheid die nooit overgaat. Naast de adembenemende architectuur en het grote culturele aanbod, is Amsterdam vooral zo’n fijne stad om in te leven door de Amsterdammers zelf. ‘Celebrate the differences’ lijkt het credo hier te zijn. De stad is een smeltkroes van culturen en typen mensen. Door om te gaan met mensen die een andere levensstijl hebben dan jijzelf, kun je eigen gedachten scherpen. Iets wat ik, ook door mijn baan als advocaat, uitermate interessant vind. Een ander heeft altijd weer een andere waarheid, en samen groei je. Als je een gesprek met elkaar aangaat, word je uitgenodigd je eigen visies soms kritisch te bevragen. Ik leef liever met een vraag- dan met een uitroepteken. Amsterdam is een metropool, maar heeft wel de menselijke maat bewaard. Een Amsterdammer vraagt ‘wie ben je?’ in plaats van ‘wat doe je?’. Het niet-hiërarchisch denken past bij mij en ervaar ik als een typisch Amsterdamse eigenschap.”

II 
‘Eenmaal advocaat ben ik als partner begonnen bij Stibbe, maar inmiddels heb ik mijn eigen advocatenkantoor op de Leidsegracht. Toen ik na een jaar of vijf de taxichauffeur moest en kon voorschrijven hoe ze moesten rijden, wist ik dat ik aardig begon in te burgeren. Maar dat is niet wat mijn betrokkenheid bij de stad kenmerkt, die bestaat vooral uit mijn grote culturele belangstelling en bemoeienis met tal van culturele instellingen in en rond Amsterdam. Bijvoorbeeld omdat zij cliënt van mij waren, maar ook omdat ik in tal van besturen zit of heb gezeten: als voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Amsterdam, als bestuurslid van Amsterdam Sinfonietta, P. Coenhuizen (conservatorium), Nexus instituut, architectenbureau Merx en Girod, het Rembrandthuis, etc. Op dit moment ben ik Governor bij het Holland Festival en bestuursvoorzitter van de Stichting Jan Pietersz Huis (dat conservatoriumstudenten onderdak biedt, red). 

III
“Amsterdam is pas op latere leeftijd in mijn leven gekomen. Ik heb mijn jeugd in Nijmegen doorgebracht en kwam in die periode wel eens in Amsterdam, maar dat was vrij zeldzaam. Na mijn middelbare school ben ik rechten gaan studeren in Nijmegen, in combinatie met het conservatorium in Parijs,waar ik meteen in het vijfde en laatste jaar kon instromen. Toen ik beide studies afgerond had, ben ik naar New York gegaan voor een rechtenstudie aan de Columbia Law School. In totaal heb ik dus in twee wereldsteden gewoond. Terug in Nederland was Amsterdam de enige optie voor me. Naast mijn werk in de advocatuur, vind ik het belangrijk om mezelf ook op andere terreinen te ontwikkelen. En omdat Amsterdam een stad is met een enorm cultuur aanbod, zet ik me daar met alle liefde voor in.”

IV
 “Beïnvloed door mijn verblijf in New York en Parijs kan ik Amsterdam soms vanuit dat perspectief bekijken. En dan zie ik dat de stad te maken heeft met twee planologische drama’s: ten eerste is het een gemiste kans dat het Amsterdamse Bos niet de functie heeft die het Central Park in New York heeft. Nu ligt het als een halfvergeten stuk groen ver buiten het stadshart. Als tweede drama wil ik het Centraal Station noemen. Het is toch eeuwig zonde dat dit Amsterdam Noord letterlijk de rug toekeert. ‘Amsterdam’ wordt nu bijna uitsluitend gezien als het gebied ten Zuiden van het IJ, terwijl het zo fijn is om een stad met twee oevers te hebben, die gelijkwaardig zijn. Zoals in Parijs, Rome of Londen.”  

V
“Gelukkig is Amsterdam Noord en de omgeving rond het IJ in het algemeen enorm in beweging. Als ik dertig jaar vooruit zou kunnen kijken, dan zou ik het meest benieuwd zijn naar hoe die omgeving zich heeft ontwikkeld. Maar ook nu al zijn er ontzettend leuke restaurants, bijvoorbeeld visrestaurant Stork. Het waait daar altijd lekker en je hebt een prachtig uitzicht op de stad. Je zit alleen niet in de stad, maar misschien is dat ook wel wat mij kenmerkt: betrokken zijn maar toch een buitenstaander. Ik vind het ook erg fijn om weer met het pontje terug te gaan naar de andere kant. Ik word wee van het pontje naar Noord op een mooie zomeravond, meer dan van een zeiljacht op het IJsselmeer.” 

Voorgedragen door : Corinne van den Berg-Raat
Portret          : Da van Daalen
Sponsor : Corinne van den Berg-Raat 
Interview                    : Astrid van Pelt
Foto : Koos BaaijGert-Jan van den Bergh
Lawyer

Year of Birth  : 1962
Birthplace      : Nijmegen

In Porem van Mokum because: he has a great love for, and commitment to, the cultural life in and around Amsterdam

A socially liberal with a decent big mouth


I
"Amsterdam feels to me like a love that never ends. In addition to the breathtaking architecture and great cultural variety, Amsterdam is such a fine city to live in especially because of the Amsterdammers themselves.  The "Celebrate the differences' credo seems to already exist. The city is a melting pot of cultures and types of people. Because you encounter people who have a different lifestyle than yourself, you can sharpen your own thoughts. Something I find very interesting because of my job as a lawyer. Everyone always has a their own belief, and from that you grow together. If you enter into a conversation with each other, you are invited sometimes to critically question your own viewpoint. I 'd rather live with a question than an exclamation point . Amsterdam is a metropolis, but has kept the human dimension . An Amsterdammer asks ' Who are you ? ' Instead of, 'What do you do? ' The non- hierarchical thinking suits me and I feel like this is a typical Amsterdam characteristic."

II
" When I became a lawyer , I started as apartner at Stibbe , but now I have my own law firm on the Leidsegracht. After five years of having a taxi driver, and could tell him the way to drive, I knew I was beginning to integrate. But that's not what characterizes my involvement with the city , which consists largely of my great cultural interest and involvement with numerous cultural institutions in and around Amsterdam. For example, because they were client of mine, but also because I'm on numerous boards or have been: as chairman of the Prince Bernhard Cultural Foundation in Amsterdam , as a board member of Amsterdam Sinfonietta , P. Coen Houses ( conservatory) , Nexus Institute , architects Merx and Girod , Rembrandt House, etc. At the moment I am Governor at the Holland Festival and chairman of the Foundation Jan Pietersz House (which houses and helps conservatory students) .

III
"Amsterdam has come into my life at a later age. I spent my youth in Nijmegen and sometimes went to Amsterdam, but that was pretty rare. After high school, I studied law in Nijmegen, and in the fifth and final year of law, I could immediately enroll in combined studies with the Conservatory in Paris. When I had completed both studies, I went to New York to study law at Columbia Law School. So, in total, I have lived in two international cities. Back in the Netherlands, Amsterdam was the only option for me. Besides my work as a lawyer, I think it's important to develop myself in other areas. And because Amsterdam is a city that offers a lot of cultural variety, I put all my love into it."

IV
 " Influenced by my stay in New York and Paris, I can sometimes see Amsterdam from that perspective. And then I see that the city has two dramas with city planning: first, it is a missed opportunity that the Amsterdam Wood does not have the same function that Central Park in New York has. Now it is like a half-forgotten piece of greenery far from the heart of the city. The second drama I want to call the Central Station. It’s an eternal shame that Amsterdam North has literally turned its back. 'Amsterdam' is now seen almost exclusively as the area to the south of the IJ, while it would be nice to have a city with two equal banks. As in Paris, Rome or London. "

V
" Fortunately, Amsterdam North and the area around the IJ, in general, are making tremendous progress. If I could look ahead thirty years I would be very curious about how that area has evolved. But, even now, there are very nice restaurants, including Stork seafood restaurant. There’s always a nice breeze, and you have a beautiful view of the city. You're not in the city, but maybe that's what characterizes me: being close, but still an outsider. I also find it very nice to take the ferry to go back to the other side. I’d rather feel ill on the ferry to North, on a beautiful summer evening, than be on a yacht on the IJsselmeer."


Nominated by : Corinne van den Berg-Raat , 
Portrait           : Da van Daalen
Sponsor : Corinne van den Berg-Raat 
Interview : Astrid van Pelt
Translation    : Manon Lijbaart 
Photo            : Koos Baaij